Rate this post

Palliatieve zorg is een benadering van de gezondheidszorg die erop gericht is de levenskwaliteit van patiënten met een levensbedreigende ziekte te verbeteren door hun fysiek, emotioneel en psychologisch lijden te verlichten.

Deze zorg is bijzonder belangrijk voor ouderen, die vaak chronisch ziek zijn en complexe medische en emotionele behoeften kunnen hebben.

 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is gebaseerd op een uitgebreide beoordeling van de behoeften van de patiënt, die medische zorg, verpleegkundige zorg, psychologische zorg, sociale zorg en geestelijke zorg kan omvatten. Palliatieve zorg wordt vaak verleend door een interdisciplinair team van gezondheidswerkers, die nauw samenwerken met de patiënt en de familie om in hun behoeften te voorzien.

Palliatieve zorg is niet voorbehouden aan patiënten aan het einde van hun leven, maar kan op elk moment van de ziekte worden aangeboden. Palliatieve zorg kan ook worden gecombineerd met curatieve behandelingen, indien passend en gewenst door de patiënt.

Palliatieve zorg richt zich op de individuele behoeften van de patiënt, rekening houdend met zijn wensen, waarden en voorkeuren. Zij streven ernaar uitgebreide steun te verlenen aan zowel de patiënt als de familie, om hen te helpen met de ziekte om te gaan en in de gegeven omstandigheden de best mogelijke levenskwaliteit te behouden.

 

Hoe helpt palliatieve zorg senioren met een terminale ziekte hun pijn te beheersen?

Senioren met een terminale ziekte kunnen lijden aan intense en aanhoudende pijn, die met conventionele behandelingen moeilijk te beheersen is. Palliatieve zorg biedt een holistische en geïndividualiseerde benadering van pijnbestrijding, gericht op pijnvermindering, vermindering van het lijden en verbetering van de levenskwaliteit.

 

  • Gezondheidswerkers

Zorgverleners in de palliatieve zorg zijn opgeleid om de pijn van patiënten nauwkeurig te beoordelen en doeltreffende behandelingen te bieden.
Dit kan bestaan uit pijnstillers, fysiotherapie en ontspanningstechnieken, psychologische interventies en ondersteunende zorg.

Voor terminaal zieke kankerpatiënten kan palliatieve zorg bijvoorbeeld behandelingen aanbieden zoals morfine, een krachtig pijnstillend middel dat de pijn kan verlichten en de levenskwaliteit kan verbeteren.
Morfine moet echter met voorzichtigheid worden gebruikt omdat het bijwerkingen kan veroorzaken zoals constipatie en slaperigheid.
Gezondheidswerkers kunnen nauw met patiënten samenwerken om de morfinedoses aan te passen en de bijwerkingen tot een minimum te beperken.

 

  • Fysiotherapie en ontspanningstechnieken

Deze zorg kan therapietechnieken en meditatie bieden, om patiënten te helpen ontspannen en de pijn te verlichten. Psychologische interventies, zoals cognitieve gedragstherapie, kunnen ook worden aangeboden om patiënten te helpen omgaan met angst en depressie, die de pijn kunnen verergeren.

Palliatieve zorg biedt emotionele en sociale steun om patiënten te helpen omgaan met pijn en ziekte in het algemeen. Patiënten kunnen baat hebben bij de aanwezigheid van gezondheidswerkers die naar hen kunnen luisteren, advies kunnen geven en hen tijdens hun hele verzorging kunnen steunen.

Kortom, palliatieve zorg biedt een uitgebreide en geïndividualiseerde aanpak van pijnbestrijding voor ouderen met een terminale ziekte.
De aangeboden behandelingen zijn afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt en zijn gericht op verbetering van de algehele kwaliteit van leven, pijnbestrijding en vermindering van het emotionele en sociale welzijn.

Annelies

Uw Annelies biedt u meer dan 30 cognitieve spelletjes en persoonlijk advies om uw cognitieve revalidatie na kanker uit te voeren vanaf uw smartphone op uw bank.

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

Hoe wordt palliatieve zorg toegankelijk en gefinancierd?

Toegang tot palliatieve zorg kan voor veel patiënten een uitdaging zijn, vooral voor degenen die geen toegang hebben tot een adequate ziektekostenverzekering of die in landelijke gebieden wonen waar palliatieve zorgdiensten beperkt zijn. Er zijn echter manieren om palliatieve zorg toegankelijker te maken en te financieren.

 

  • Het medisch beroep

Patiënten kunnen hun huisarts vragen hen door te verwijzen naar een dienst voor palliatieve zorg. Ziekenhuizen en centra voor eerstelijnszorg kunnen ook diensten voor palliatieve zorg aanbieden, of patiënten kunnen zich wenden tot liefdadigheidsinstellingen en steungroepen voor informatie en advies over de beschikbare mogelijkheden voor palliatieve zorg.

 

  • Regeringen

Regeringen en gezondheidsorganisaties kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de toegang tot palliatieve zorg.
Veel landen beschikken over nationale programma’s voor palliatieve zorg die toegankelijke palliatieve zorg van goede kwaliteit lijken te bieden aan alle patiënten die dat nodig hebben. Gezondheidsorganisaties kunnen ook nauw samenwerken met ziekenhuizen en eerstelijnszorgcentra om de palliatieve zorg optimaal te coördineren.

 

  • Verzekering

Wat de financiering van palliatieve zorg betreft, kunnen patiënten in het algemeen profiteren van een ziektekostenverzekering voor palliatieve zorg, hoewel de dekking kan variëren naar gelang van het beleid en de praktijk in elk land.
Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Canada, bieden universele dekking voor palliatieve zorg, terwijl andere landen een beperkte of inkomensafhankelijke dekking bieden.

 

  • Vrijwillige donaties en bijdragen

Palliatieve zorg kan ook worden gefinancierd door donaties en vrijwillige bijdragen van de gemeenschap. Fondsenwervende evenementen, zoals sponsorlopen en online inzamelingsacties, kunnen helpen de bekendheid van hospicezorg te vergroten en fondsen te werven om de zorgverlening te ondersteunen.

Patiënten kunnen ook toegang hebben tot speciale financieringsprogramma’s voor palliatieve zorg, zoals subsidies en beurzen. Bovendien kunnen liefdadigheidsinstellingen en steungroepen voor kritieke ziekten geld beschikbaar stellen om patiënten te helpen met de kosten van palliatieve zorg.

Kortom, de toegang tot palliatieve zorg kan worden vergemakkelijkt door een combinatie van verwijzingsdiensten, speciale financieringsprogramma’s, verzekeringsdekking en vrijwillige bijdragen van de gemeenschap. Regeringen, gezondheidsorganisaties en patiëntenondersteuningsgroepen spelen een cruciale rol bij het bevorderen van de toegang tot en de financiering van palliatieve zorg om ervoor te zorgen dat alle patiënten met ernstige ziekten toegang hebben tot hoogwaardige zorg om hun pijn en lijden te verlichten.

 

Wat zijn de nadelen als een oudere geen palliatieve zorg krijgt?

Wanneer een oudere met een terminale ziekte geen toegang heeft tot palliatieve zorg, kan hij of zij geconfronteerd worden met veel ongemak en lijden dat de levenskwaliteit van de persoon en zijn of haar familie kan aantasten.

  • Lichamelijk lijden

Zonder palliatieve zorg kan de patiënt intense fysieke pijn ervaren die moeilijk te beheersen is. De pijn kan worden veroorzaakt door de ziekte zelf of door lopende medische behandelingen.
Zonder adequate pijnbestrijding kan het voor de patiënt moeilijk zijn om dagelijkse activiteiten uit te voeren en van zijn laatste dagen te genieten.

 

  • Psychologisch probleem

Het gebrek aan palliatieve zorg kan ook gevolgen hebben voor de mentale en emotionele gezondheid van patiënten. Patiënten kunnen als gevolg van hun ziekte en de daarmee gepaard gaande pijn angst, depressie en emotioneel leed ervaren, wat kan leiden tot een verslechtering van hun algemene gezondheid en een verlies van hun vermogen om van hun dagelijks leven te genieten.

 

Het gezin en de familie van de patiënt

Familieleden kunnen worden geconfronteerd met een aanzienlijke last van stress en verantwoordelijkheden, waaronder zorg en emotionele steun.
Zij kunnen ook te maken krijgen met hoge kosten voor medische zorg en ziekenhuisopname.

Een van de belangrijkste financiële nadelen van het niet verlenen van palliatieve zorg aan terminaal zieke ouderen is dat medische behandelingen onnodig kunnen zijn en de levenskwaliteit van de patiënt niet verbeteren. Zo kunnen bijvoorbeeld herhaalde regeneratie- of radiotherapiesessies worden voorgeschreven zonder echt voordeel voor de patiënt, maar met hoge kosten voor de patiënt en zijn familie.

Ouderen hebben mogelijk geen toegang tot ondersteunende zorg en begeleiding om hen te helpen hun angst en emotionele stress te beheersen, wat kan leiden tot medische complicaties en een langer verblijf in het ziekenhuis, met alle kosten van dien.

 

Kortom, het ontbreken van palliatieve zorg kan ernstige gevolgen hebben voor ouderen met een terminale ziekte en hun familie.
Palliatieve zorg kan de pijn en de symptomen helpen verlichten en de levenskwaliteit van de patiënt en de familie in deze moeilijke periode verbeteren.

Andere artikelen die je misschien interesseren: